1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychológia a patopsychológia dieťaťa

psychologiaapatopsychologiadietata-aCelý názov: Psychológia a patopsychológia dieťaťa
Vydavateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Jazyk: slovenský
Perióda vydávania: 4x ročne

O časopise: Časopis Psychológia a patopsychológia dieťaťa sa zameriava na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na mapovanie činiteľov, ktoré tento vývin podmieňujú, predovšetkým školského, ale aj domáceho a iného sociálneho prostredia. V centre pozornosti je štandardne prebiehajúci vývin, ale aj vývin detí s postihnutím, detí nadaných či sociálne znevýhodnených. Uverejňuje prehľadové, teoretické a najmä výskumné štúdie, kazuistiky, správy o odborných podujatiach i recenzie odbornej literatúry. Mnoho štúdií sa týka psychologickej problematiky súvisiacej so školou, resp. výchovou a vzdelávaním a tiež možností optimalizovať psychický vývin detí a mládeže psychologickými metódami. Viaceré príspevky sa zameriavajú na metodologickú problematiku (najmä predstavovanie nových diagnostických metodík). Okrajovo sa uverejňujú aj práce z iných oblastí psychológie.

Viac informácií o časopise Psychológia a patopsychológia dieťaťa

Go to Top