Akreditované vzdelávanie: Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov

  • Vytlačiť

 

Občianske združenie PROFKREATIS Plus realizuje akreditované kontinuálne vzdelávanie pre psychológov (40 vyučovacích hodín, 30 hodín prezenčne, 10 hodín dištančne, 11 kreditov, ukončenie pred skúšobnou komisiou).

Názov vzdelávania: Odborný zamestnanec ako aktér psychosociálneho rozvoja detí a žiakov.

Hlavný cieľ: Aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné vedomosti a kompetencie odborných zamestnancov škôl v oblasti podpory psychosociálneho rozvoja detí a žiakov s dôrazom na ich well-being a sociálno-emocionálne zdravie v súlade s najnovšími poznatkami slovenskej a medzinárodnej vedy. Súčasťou vzdelávania je tréning pre prácu s preventívnym programom Druhý krok pre materské a základné školy.

Lektori vzdelávania: doc. PhDr. Marta Valihorová, PhD., PdF UMB Banská Bystrica, PhDr. Gabriela Herényiová, PhD., FF UK, PaedDr. Mária Barancová,Súkromná PASA, Porf. PhDr. Eva Gajdošová, PhD., FPs PEVŠ.

Viac informácií nájdete tu