1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kam s problémami? (Deti a mládež)

odbornici - deti-aUž ste niekedy zvažovali, alebo práve zvažujete vyhľadanie pomoci pre svoje dieťa u psychológa? Premýšľate nad tým, na akého odborníka sa obrátiť s daným problémom? Ponúkame Vám stručný prehľad hlavných oblastí pôsobenia psychológov a ďalších odborníkov spolu s okruhmi problémov, ktorými sa najčastejšie zaoberajú.

 

Školský psychológ:
- Problémové správanie doma a v škole, zhoršený alebo dlhodobo nedostatočný prospech, profesijná orientácia žiakov, šikanovanie, problémy so začlenením sa do triedneho kolektívu, poruchy pozornosti a správania (ADHD, ADD, opozičný vzdor, záškoláctvo), autizmus, Aspergerov syndróm, sebapoznanie, rozvoj komunikačných a sociálnych zručností, osobnostný rast, tréma, efektívne učenie ...

Školský špeciálny pedagóg:
- Zhoršený alebo dlhodobo nedostatočný prospech, špecifické poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), poruchy pozornosti (ADHD, ADD), autizmus, Aspergerov syndróm, narušená komunikačná schopnosť, zrakové, sluchové, telesné, mentálne postihnutie ...

Psychológ v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) alebo Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP):
- Podobný okruh problémov ako školský psychológ. Ak škola má školského psychológa, väčšinu týchto prípadov zachytáva práve psychológ na škole, do CPPPaP odosiela deti, u ktorých je vhodné vykonať komplexnú psychologickú diagnostiku a vyžadujú si dlhodobejšiu starostlivosť.
- Diagnostika rozumových schopností, pozornosti, osobnostných vlastností, diagnostika intelektového nadania, adaptačné problémy, profesijná orientácia žiakov, problémové správanie, úzkostné správanie, sebapoznávanie ...

Špeciálny pedagóg v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) alebo Centre špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP):
- Podobný okruh problémov ako školský špeciálny pedagóg. Ak škola má špeciálneho pedagóga, väčšinu týchto prípadov zachytáva práve on, do CPPPaP / CŠPP odosiela deti, u ktorých je vhodné vykonať komplexnú špeciálno-pedagogickú diagnostiku a vyžadujú si dlhodobejšiu starostlivosť.
- Posudzovanie vhodnosti školskej integrácie, práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, diagnostika špecifických porúch učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia), nápravné postupy a cvičenia pre deti so špecifickými poruchami učenia a s rôznymi formami zmyslového alebo mentálneho postihnutia.

Logopéd (v škole, CPPPaP alebo CŠPP):
- Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti, poruchy vývinu reči, poruchy výslovnosti, zajakavosť, mutizmus, nápravné postupy.

Klinický psychológ pre deti:
- Vývinové zaostávanie dieťaťa vzhľadom na normu, mentálna retardácia, autizmus, Aspergerov syndróm, ADHD, ADD, špecifické vývinové poruchy reči a jazyka, úzkostné poruchy, fóbie, špecifické poruchy učenia, mutizmus, pomočovanie, poruchy správania, depresia. Ich diagnostika a nápravné postupy.

Pedopsychiater:
- Poruchy správania a emócií (diagnostika ADHD, ADD, tikové poruchy, poruchy sociálneho správania), poruchy psychického vývinu (poruchy vývinu reči, poruchy školských spôsobilostí a motorického vývinu, autizmus), depresia, bipolárna porucha, schizofrénia, poruchy príjmu potravy (anorexia, bulímia), závislosti, mentálna retardácia, sebapoškodzovanie, úzkostné poruchy.


Zoznamy pracovísk psychológov a psychiatrov

Adresár CPPPaP

Adresár CŠPP

Adresár Referátov poradensko-psychologických služieb

Adresár krízových centier

Adresár psychoterapeutov

Adresár klinických psychológov

Adresár psychiatrov

Vypracovala: MG

 

Go to Top