1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ako sa efektívne učiť (pre študentov VŠ)

ucenie vs-aKaždý vysokoškolák skôr či neskôr zistí, že bežné postupy učenia používané na strednej škole už nestačia. Pre rozsiahlejšie materiály ku skúške je obzvlášť prospešná metóda PQRST, ktorú odporúča R.L. Atkinsonová s kolektívom autorov vo svojej publikácii Psychologie. V čom spočíva táto technika?

Metóda P Q R S T
Názov tejto metódy je odvodený z počiatočných písmen piatich krokov: Preview (prehľad), Question (otázka), Read (čítanie), Self-recitation (opakovanie) a Test (skúška).

V prvej etape si prejdite učebný materiál v kapitole tak, aby ste získali predstavu o hlavných témach a oddieloch. Prezeranie zahŕňa: prečítanie prehľadu na začiatku kapitoly, prelistovanie kapitoly, pričom špeciálna pozornosť je venovaná nadpisom hlavných oddielov a pododdielov a starostlivému prečítaniu stručného súhrnu na konci kapitoly. Tento spôsob prehľadu nabáda k tomu, že si kapitolu zorganizujeme a vedie aj k vytvoreniu základov hierarchickej organizácie učiva.

Druhú, tretiu a štvrtú etapu (otázka, čítanie a opakovanie) je možné použiť u každého väčšieho oddielu kapitoly v priebehu učenia. Typická kapitola v učebnici má niekoľko hlavných oddielov a mali by sme použiť etapu otázky, čítania a opakovania pri každom z týchto oddielov skôr, než sa presunieme k nasledujúcemu oddielu. V etape kladenia otázok si pozorne prečítajte názvy oddielov a pododdielov a preveďte ich do formy otázok. V etape čítania jednotlivé oddiely čítajte a snažte sa nájsť odpovede na otázky. V etape opakovania sa snažte vybaviť si hlavné myšlienky oddielu a odriekať ich spamäti (potichu alebo radšej nahlas). Etapa kladenia otázok a čítania vedie v priebehu kódovania materiálu k jeho prepracovaniu. Etapa opakovania vedie študenta k tréningu vybavovania.

K piatej etape, skúške, dochádza po dokončení celej kapitoly. Vtedy sa pokúšame spomenúť si na hlavné údaje, o ktorých sme čítali a snažíme sa porozumieť vzťahom medzi údajmi. Metóda PQRST celkovo spočíva v troch základných princípoch zlepšovania pamäti: v organizovaní materiálu, jeho prepracovaní a v nácviku vybavovania.

Prečítajte si tiež článok Ako vyhrať boj s prokrastináciou.

Zdroje:
ATKINSON, R. L. 2003. Psychologie.
Spracoval: MG

 

Go to Top