1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dieťa s ADHD - Tipy na každý deň

adhd-aADHD alebo Hyperkinetická porucha sa stala v posledných rokoch jednou z najčastejšie diagnostikovaných porúch detí vo veku 6-10 rokov. Ide o pomerne kontroverznú diagnózu: kým jedna skupina potvrdzuje opodstatnenosť tejto poruchy a argumentuje neurologickými nálezmi, druhá skupina ľudí vníma ADHD ako vznešenejšie pomenovanie neposlušnosti či nevychovanosti. Oba názorové tábory sa však zhodnú na tom, že bežné výchovné postupy je v tomto prípade nevyhnutné doplniť o špecifické stratégie či už doma, alebo v škole. Prinášame preto niekoľko tipov, ako možno výchovne pracovať s deťmi s ADHD.

V správaní dieťaťa s ADHD môžeme pozorovať tieto príznaky:
- Porucha pozornosti (ľahko sa nechá vyrušiť, nevydrží dlhšie pri jednej činnosti, prechádza z jednej nedokončenej činnosti na druhú, nedokáže si zorganizovať úlohy a činnosti).
- Impulzivita (nedokáže kontrolovať a tlmiť svoje prejavy správania, nevie oddialiť svoje reakcie na podnety).
- Hyperaktivita (celkový psychický a pohybový nepokoj, nepretržite rozpráva a komentuje, čo mu práve napadne).

Kto diagnostikuje ADHD?
- Ak máte podozrenie, že dieťa má ADHD, obráťte sa na najbližšie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde Vás podľa potreby môžu odporučiť na komplexné vyšetrenie k neurológovi, príp. pedopsychiatrovi.

Všeobecné tipy pre prácu s deťmi s ADHD
- Stanovte pravidlá, ktoré budú jasné a stručné.
- Zadajte dieťaťu drobné povinnosti (pre rozvinutie zmyslu pre zodpovednosť a sebadôvery).
- Veľmi dôležitým princípom pri práci s deťmi s ADHD je rutina (pravidelný čas na jedlo, domáce úlohy, pozeranie TV, vstávanie).
- Zistite, v čom je Vaše dieťa dobré, v čom vyniká, a rozvíjajte tento talent.
- Dieťa by malo cítiť, že ho máte radi a podporujete ho bez akýchkoľvek podmienok.
- Ak urobí niečo zlé, nevhodné, vyjadrite nespokojnosť so správaním, nikdy neodsudzujte dieťa ako také (správne: „To, čo si urobil, bolo zlé.", nesprávne: „Ty si zlý, neposlušný.").
- Oceňte pozitívne správanie dieťaťa (pochvalou, pozornosťou).

Bežné denné problémy
- Vytvorte pevne stanovený zoznam (postupnosť krokov) pri rannom vstávaní a pripravovaní sa do školy. Zoznam môže byť buď písomný, alebo u starších detí kreslený. Napr. Zvoní budík – umyť si tvár – naraňajkovať sa – umyť si zuby – obliecť sa – ísť do školy.
- Ak dieťa dodržiava uvedenú rannú rutinu, pochváľte ho, prípadne mu doprajte menšiu odmenu.

Domáce úlohy
- Rutina je nevyhnutná aj v tomto prípade – stanovte konkrétny čas a miesto na domáce úlohy a učenie. Nenechajte dieťa začať s učením až večer.
- Pomôžte dieťaťu rozčleniť si úlohy na menšie časti, ktoré sú pre dieťa zvládnuteľné.
- Pomôžte dieťaťu začať s úlohami. Prečítajte si spolu s ním inštrukcie, prvú otázku vypracujte spoločne, pozorujte, ako bude postupovať dieťa pri ďalšej otázke. Potom vstaňte a odíďte.
- Poskytnite dieťaťu spätnú väzbu k úlohe bez toho, aby ste celú úlohu robili spolu.
- Počas učenia a robenia domácich úloh odstráňte všetko, čo by mohlo dieťa rušiť (hluk, hlasné telefonáty, vypnúť TV, PC).
- Keď sa učíte na písomku, klaďte dieťaťu rôzne otázky k danej učebnej látke.
- Podporujúcim a nekritickým spôsobom poukážte na niektoré chyby v úlohách a spoločne ich opravte. Nie je Vašou povinnosťou opravovať všetky chyby, ktoré sa vyskytnú počas učenia a robenia úloh, alebo nútiť dieťa aby odovzdalo dokonalú úlohu či prácu.
- Majte telefónne číslo na zodpovedného spolužiaka, u ktorého si budete môcť overiť zadanie k domácim úlohám.
- Pripomeňte dieťaťu, že ak si dokončí úlohy, bude sa skôr môcť venovať iným činnostiam (pozerať TV, hrať hry).
- Ak Vaše dieťa nerado číta, čítajte si spolu s ním, alebo mu čítajte kratšie rozprávky a následne sa ho pýtajte na zapamätaný obsah rozprávky.
- Dieťa by malo pracovať iba určitý čas, po ktorom by mala nasledovať krátka prestávka na oddych.
- U detí s ADHD sa často stáva, nedokončia úlohu, prípadne ju zabudnú dokončiť, alebo úloha ostane doma na stole. Dohliadnite na to, aby dieťa dokončilo celú úlohu a malo ju uloženú v školskej taške.

Disciplína
- Buďte neoblomný. Stanovte pravidlá a trvajte na ich dodržiavaní.
- Uistite sa, že dieťa rozumie pravidlám.
- Používajte pozitívne posilnenie. Pochváľte dieťa za dobré správanie.
- Ak sa dieťa správa zle, uplatnite prirodzené dôsledky (robí zle iným deťom, bude sa musieť hrať samo), prípadne dajte dieťaťu možnosť výberu (ak neprestane robiť zle iným deťom, bude musieť na nejaký čas opustiť skupinu).

Prečítajte si aj Keď dieťa v škole neprospieva.

Zdroje:
HERETIK, A. a kol. Klinická psychológia. 2007.
Internet

Spracovala: MG

 

Go to Top