1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Psychológia

Forma štúdia:
Štúdium je šesťsemestrálne v danom študijnom odbore, organizované formou sústredení raz za dva týždne. Akademický rok má dva semestre s celkovou výmerou 30 hodín za akademický rok. Výučba začína imatrikuláciou študentov na začiatku štúdia a končí po úspešnom štúdiu, ukončenom záverečnou skúškou a slávnostným odovzdávaním osvedčení.

Podmienky prijatia:
- vek nad 40 rokov
- stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou
- prijímacie skúšky sa nekonajú

Samostatný študijný odbor psychológia.
Zameranie: odborné otázky týkajúce sa psychológie osobnosti, psychológie rodiny, psychohygiena, poruchy dospelých, rozvoj komunikačných zručností, riešenie konfliktov, komunikácia v rodine a pod.

Viac informácií Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, UTV

Go to Top