1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Systemický model rastu

Autorkou systemického modelu rastu je predstaviteľka americkej humanistickej psychológie a zakladateľka spoločnej rodinnej terapie Virginia Satirová (1916 - 1988). Jej systemický prístup sa venuje komunikácii a vzťahom medzi členmi rodiny, kladie dôraz na pozitívnu hodnotu človeka a jeho rastové možnosti. V terapii sa sústreďuje na proces zmeny od patológie k efektívnejšiemu využívaniu zdravého potenciálu človeka.
Pri osobnom a profesionálnom raste podporujeme zvýšenie kompetencie a zodpovednosti človeka za seba a svoje vzťahy. Našou ambíciou je však aj transformačná zmena, pri ktorej človek s podporou vnútorných zdrojov môže zmeniť nielen svoje správanie, ale aj svoje bytie tak, aby mohol žiť v zhode - kongruencii - s tým, čo vnútorne prežíva a ako to vyjadruje.
Systemický model rastu sa zameriava na procesy ľudského poznania, uvedomenia, prijatia a konania a vytyčuje si tieto základné ciele:
• zvýšiť sebaúctu klienta (jeho presvedčenie o sebe a o vlastnej hodnote),
• umožniť klientovi stať sa tým, kto si volí, kto sa rozhoduje sám za seba,
• viesť klienta k zodpovednosti za svoje rozhodnutia,
• doviesť klienta ku kongruencii

Termín: marec 2013
Trvanie: 4 roky
Miesto konania: Račkova dolina
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie v humanitnom odbore
- Aspoň 3-mesačná prax v odbore
- Absolvovanie alebo zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia
- Možnosť psychoterapeutickej práce s klientmi pod supervíziou
- Absolvovanie vlastnej individuálnej psychoterapie a supervízie počas výcviku
- Úspešné absolvovanie výberového procesu
Viac informácií Výcvik v systemickom modele rastu

Go to Top