1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Geštalt psychológia

Gestalt terapiu zaraďujeme medzi humanistické smery a k jej zakladateľom patrí Frederik Perls a jeho manželka Laura. Slovo „gestalt" znamená celok, tvar resp. utváranie a vyjadruje poznatok, že naša percepcia alebo zážitky sú determinované našimi potrebami, že smerujú k uzatvoreniu či naplneniu t.j. k rovnováhe a že toto uzatváranie je ovplyvňované nadobudnutou skúsenosťou. Ďalšími disciplínami, ktoré stáli pri utváraní boli teória poľa K.Lewina, Husserlova fenomenológia a Buberov dialogický existencionalizmus a samozrejme psychoanalýza.
Základnými teoretickými piliermi sú teória pola, fenomenológia a dialóg a základným procesom bytia vo svete človeka vo svete je tzv. organizmická sebaregulácia. Teória poľa vidí človeka v jednote s prostredím, v ktorom žije. Z poľa sa vynárajú potreby, ktoré ak ich oddiferencujeme od všetkého ostatného /pozadia/, gestalt nazýva figúrami. Potreba, ktorá je v istom okamihu dominantná, dôležitá sa stáva figúrou. Po uspokojení prestáva byť dôležitou a asimiluje sa do pozadia. Človek je vo vzťahu s časťami poľa, vplýva na pole a pole na neho, a cieľom tejto interakcie je udržovanie stability a rastu a tento proces sa nazýva organizmickou sebareguláciou /OS/. Podstatou zdravej OS je udržať si s vonkajším poľom pružné hranice a flexibilne reagovať na meniace sa prostredie tak aby bola zachovaná stabilita a rast. Akákoľvek psychická alebo telesná choroba je poruchou OS, teda jej náprava spočíva v nastolení zdravého procesu naplňovania potrieb a rastu.
Gestalt terapeut sa nesnaží zmeniť klienta, ale sprostredkovať mu uvedomenie si, ako to robí, že si neplní svoje potreby, ako sa vyhýba priamemu kontaktu so svetom a ako formuje svoje prítomné prežívanie na základe starých skúsenostných máp. Uvedomí si čo vlastne chce a potrebuje, ako toho nedosahuje a ako by to mohol dosiahnuť. Uvedomenie je prostriedkom psychoterapie, nie jej cieľom. Cez uvedomenie si získa klient možnosť voľby a oslobodenie od fixovaných gestaltov, a tým aj slobodu rozhodnúť sa či chce pokračovať v doterajšom spôsobe života. V priebehu terapie sa terapeut sústreďuje nielen na to čo klient hovorí, ale aj to ako to hovorí, čo prežíva, aj čo nehovorí. Terapeut rešpektuje jeho fenomenológiu, hovorí o svojej, neinterpretuje podľa nejakej teórie, popisuje čo vidí, všíma si čo v ňom klient vyvoláva. Naučené spôsoby správania majú tendenciu sa opakovať vo vzťahoch, takže aj terapii sa ukážu, a umožňujú terapeutovi aj klientovi pozrieť sa na ne. Teda podstatou práce nie je iba využívanie nejakých techník /horúca stolička.../ ale hlavne nadviazanie vzťahu s klientom, v ktorom terapeut svojou plnou prítomnosťou, rešpektom, otvorenosťou a autenticitou umožňuje aby sa uskutočnil otvorený dialóg dvoch rovnocenných partnerov /dialóg Ja a Ty/ a v rámci neho mohlo prísť k uvedomovaniu a zmene toho, čo klientovi bráni do takého vzťahu vstúpiť.

Termín: október 2012
Trvanie: 4 roky
Miesto konania: Herľany pri Košiciach a Trenčín
Podmienky prijatia:
- Ukončené VŠ štúdium humanitného smeru
- Prax v odbore minimálne 1 rok
- Možnosť psychoterapeutickej práce počas výcviku
- Pravidelná vlastná individuálna terapia
- Úspešné absolvovanie výberového procesu
Viac informácií Výcvik v geštalt psychológii

Go to Top