1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychoanalytická psychoterapia

Psychoanalytická psychoterapia je odvodená od psychoanalýzy ako základnej teórie a metódy liečby. Medzi základné predpoklady tohto prístupu patrí presvedčenie, že duševné stavy v zdraví, ako aj pri psychických poruchách, majú svoj osobitý význam vychádzajúci z osobnosti človeka a jeho vývinu.
Ak sú priania v ranom vývinovom štádiu úplne zmarené v konflikte s reálnym prostredím alebo príliš uspokojované, môže sa núdzové maladaptívne riešenie konfliktných motívov stať miestom fixácie, ku ktorému sa dospelý môže vracať v situácii stretnutia s obdobnými podmienkami. To je sprevádzané silným intrapsychickým napätím. Tento pretrvávajúci intrapsychický konflikt je charakterizovaný predurčenými vzormi skúsenosti, ktoré v príslušných situáciách vedú k rovnakým modelom správania bez toho, aby si ich človek bol vedomý alebo bol schopný zdolať ich slobodnou vôľou. Maladaptívne riešenia konfliktov môžu byť rozpoznané na základe svojej dysfunkčnosti. Vedú k problémom (napríklad v intímnych vzťahoch), ktoré sú spojené s neurotickými symptómami a/alebo poruchou osobnosti.
Ľudské prežívanie a správanie je tak podľa psychoanalytickej teórie možné chápať ako sled jednaní, ktoré sa vyvinuli zo skorších skúseností. Zväčša ide o v minulosti overené stratégie minimalizovania psychickej bolesti a maximalizovania psychickej slasti a pocitu intrapsychického bezpečia. Motivácie správania sú z veľkej časti nevedomé.
Cieľom psychoanalytickej psychoterapie je čiastočná reorganizácia psychicky klienta v kontexte významnej zmeny symptómov. V situácii individuálnej psychoanalytickej psychoterapie terapeutické stretnutia prebiehajú vo frekvencii 2-3x do týždňa. Pri odvodených párových, rodinných a skupinových psychoterapeutických metódach býva frekvencia stretnutí nižšia. Základnými technikami sú interpretácia, analýza prenosu a technická neutralita. Technika interpretácie zahŕňa klarifikáciu vedomých a predvedomých zážitkov, konfrontáciu venovanú verbálnemu a neverbálnemu materiálu, ktorá dopĺňa hovorenie pacientových subjektívnych zážitkov formou voľných asociácií, a interpretáciu nevedomých významov, ktoré boli objasnené a konfrontované, a to prednostne aktuálnych nevedomých významov. Terapeut realizuje terapeutickú funkciu „toho, kto pozoruje a porozumie" a prostredníctvom svojich reakcií umožňuje vytvorenie obdobnej funkcie u pacienta. Umožňuje pacientovi, aby si lepšie porozumel, a tým pádom sa slobodnejšie rozhodoval o svojom živote.

Výcvik v individuálnej psychoanalytickej psychoterapii

Termín: neuvedené
Trvanie: neuvedené
Miesto konania: neuvedené
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie humanitného smeru
- Aspoň 1 ročná klinická alebo psychologicko-poradenská prax
- Možnosť využitia výcviku v praxi
- Osobnostné predpoklady
- Vek aspoň 21 rokov
- Úspešné absolvovanie výberového procesu
Viac informácií Výcvik v individuálnej psychoanalytickej psychoterapii

Výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii

Termín: neuvedené
Trvanie: neuvedené
Miesto konania: neuvedené
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie humanitného smeru
- Možnosť uplatnenia výcviku v praxi
- Úspešné absolvovanie výberového procesu
Viac informácií Výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii

Výcvik v psychoanalytickej psychoterapii detí a adolescentov

Termín: neuvedené
Trvanie: neuvedené
Miesto konania: neuvedené
Podmienky prijatia:
- Kvalifikácia pre vykonávanie lekárskej alebo psychologickej profesie, alebo inej pre zdravotníctvo vhodnej profesie
- Úspešné absolvovanie výberového procesu
Viac informácií Výcvik v psychoanalytickej psychoterapii detí a adolescentov

Výcvik v psychoanalytickej párovej a rodinnej psychoterapii

Termín: október 2012
Trvanie: 2 roky
Miesto konania: neuvedené
Podmienky prijatia:
- Absolvovanie individuálneho alebo skupinového zážitkového výcviku výhodou
- Určené pre záujemcov pomáhajúcich profesií
Viac informácií Výcvik v psychoanalytickej párovej a rodinnej psychoterapii

Go to Top