1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Daseinanalýza

Daseinsanalytická psychoterapia čerpá z odkazu fenomenologickej filozofie Edmunda Husserla a z existenciálnej analýzy Martina Heideggera. Nemecký psychiater Ludwig Binswanger našiel v Husserlovej a Heideggerovej fenomenológii vodítko k porozumeniu doposiaľ nezrozumiteľnému psychotickému bytiu vo svete -
Dasein možno chápať ako špecificky ľudský spôsob bytia vo svete, v jeho jedinečných a konkrétnych podobách každej jednotlivej existencie. Analýza je rozbor tohto „bytia tu".
Daseinsanalýza svojím fenomenologickým zameraním kladie dôraz na zachovanie pôvodných a prirodzených ľudských skutočností, skúseností a hodnôt. Podnecuje k obnove ľudskej slobody a zodpovednosti. Necháva ľudské veci také, aké sú, ako boli popísané a vyrieknuté pacientom. Kľúčom ku všetkým súvislostiam a významovému porozumeniu je pacient sám.
Daseinsanalytik sa pri svojej terapeutickej práci s pacientom zameriava na jeho bytie vo svete, tj. jeho dasein. Otvoreným načúvaním všetkému, o čom pacient hovorí, jeho porozumenie svetu a sebe samému, jeho naladenosti a otvorenosti, sledovaním existenciálnych vodítok a následne zodpovedným, odborným a autentickým vedením terapeutického procesu smeruje terapeut svojho pacienta zo stavu choroby k obnove jeho autentických možností, k jeho zdraviu.
Využitie daseinsanalýzy je široké, od prvotného využitia pri liečbe schizofrénie, ďalej pri liečbe porúch neurotických a psychosomatických. Tiež v rozvoji osobnosti človeka a jeho možností, schopnosti lepšie sa sám v sebe orientovať a rozumieť tak lepšie sobe, druhým aj svetu.
Viacerých záujemcov o tzv.humanistické smery v psychoterapii môže daseinsanalýza odradiť svojími nárokmi. Daseinanalytický psychoterapeut sa pri svojej práci opiera nielen o biologické, psychologické, sociálne a kultúrne znalosti o ľudskej existencii. Jeho úlohou je zároveň dôkladné premyslenie základných filozofických otázok, ktoré sa týkajú toho, čo je špecificky ľudské. Často sú práve tieto aspekty neuvedomované, nevyslovené a netematizované. Daseinsanalytik je otvorený všetkému, s čím sa stretne, stará sa o svoj jemnocit, aby mohol lepšie porozumieť a pomôcť svojmu klientovi. Nevnucuje vlastné interpretácie, nemanipuluje, svoj postup vždy koriguje s pacientom a koná v záujme pacienta a jeho liečby. Je ochotný znova hľadať spôsob vedenia terapeutického procesu, ktorý bude najlepšie zodpovedať pacientovej jedinečnosti a povedie k jeho uzdraveniu.

Termín: jeseň/zima 2013
Trvanie: 5 rokov
Miesto konania: Praha
Podmienky prijatia:
- Vek aspoň 23 rokov
- Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, ale prednostne lekári, klinickí psychológovia a iné pomáhajúce profesie
- Neprítomnosť zdravotných ťažkostí a osobnostných čŕt, ktoré by znemožňovali úspešne absolvovať výcvik
- Úspešné absolvovanie výberového procesu
Viac informácií Výcvik v daseinanalýze

Go to Top