1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychológ v nízkoprahovom centre

Náplň práce:
- Zabezpečiť deťom a mládeži podporu na zvládnutie obtiažnych životných udalostí, zníženie sociálnych rizík vyplývajúcich z konfliktných spoločenských situácií, spôsobu života a rizikového správania, zvýšenie životných schopností a zručností.
- Podpora sociálneho začlenenia do skupiny rovesníkov, do spoločnosti, vrátane zapojenia sa do diania miestnej komunity.
- Lepšia orientácia v sociálnom prostredí.
- Poskytovanie potrebnej psychickej, fyzickej právnej a sociálnej ochrany počas pobytu v zariadení.
- Vytváranie podmienok pre realizáciu osobných aktivít.
- Pomôcť prekonávať sociálne vylúčenie a poskytnúť dočasné zázemie a vytvorenie priestoru pre ďalšie kroky začlenenia do spoločnosti.
- Predchádzať alebo mierniť zdravotné riziká vyplývajúce zo spôsobu života užívateľov služby.
- Podporovať rozvoj osobných kompetencií k samostatnému životu v spoločnosti a tým minimalizovať závislosť od cudzej pomoci.
- Pomoc užívateľom so stanovením cieľa a podpora v jeho dosiahnutí na základe vzájomnej spolupráce.
- Podpora v komunikácii s miestnymi inštitúciami a organizáciami.
- Sociálnym poradenstvom zvyšovať informovanosť cieľovej skupiny o možnostiach riešenia nepriaznivej sociálnej situácie.
- Zmierňovať konflikt ľudí danej cieľovej skupiny a verejnosti zvyšovaním informovanosti o službe v spoločnosti a sociálnej práci s danou cieľovou skupinou.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia

Go to Top