1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Forenzný psychológ

Náplň práce:
- Spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní pri vyšetrovaní trestných činov podozrivých osôb, obvinených, páchateľov, svedkov, poškodených - dospelých, detí aj mladistvých.
- Podľa fázy aplikácie práva sú rozlišované nasledujúce oblasti forenznej psychológie: kriminalistická psychológia, súdna psychológia, penitenciárna a postpenitenciárna psychológia, kriminologická psychológia.
- Býva ako znalec prizývaný k riešeniu sporných otázok v trestnoprávnom, pracovnoprávnom, rodinnoprávnom, prípadne i vojenskoprávnom konaní.
- Prispieva k objasneniu kriminogézy a posúdeniu trestnej zodpovednosti páchateľa.
- Indikuje charakter nápravnovýchovných opatrení.
- Posudzuje spôsobilosť vypovedať k vyšetrovaným trestným činom, chápať zmysel trestného konania a zúčastniť sa súdneho pojednávania.
- Zhodnocuje vierohodnosť výpovedí svedkov a poškodených.
- Uskutočňuje psychologickú analýzu motivačných alternatív trestného činu.
- Posúdiť podiel poškodeného na motivácii trestného činu.
- Posúdiť prognózu resocializácie.
- Posúdiť spôsobilosť k právnym úkonom.
- Posudzovanie indikácie právnych opatrení v prospech detí a mladistvých.
- Posudzovanie právoplatnosti uzavretých majetkoprávnych úkonov.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia
- Ukončené špecializačné vzdelávanie v odbore Klinická psychológia
- Prax v odbore aspoň 7 rokov

Go to Top