1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Školský psychológ

Náplň práce:
- Konzultačno-poradenské služby žiakom, rodičom a učiteľom.
- Pomoc pri predchádzaní vzniku problémov, riešení už vzniknutých problémov, zmierňovaní následkov takých problémov.
- Pracuje s jednotlivcami alebo skupinami a tiež s triedami.
- Spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom pri výchovno-vzdelávacom procese individuálne začlenených žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
- Spolupracuje s výchovným poradcom a koordinátorom prevencie na škole.
- Pomáha učiteľom nájsť adekvátne postupy vo výchovnej a vzdelávacej práci so žiakmi, zvyšovať ich psychologickú pripravenosť a spôsobilosť. Dôraz je kladený najmä na zabezpečovanie efektívnejšej spolupráce školy a rodiny na skvalitňovanie medziľudských vzťahov na škole - teda celkove na humanizovaní školy.
- Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach.
- Vykonáva aj odborné činnosti psychologického poradenstva v oblasti rodinných, partnerských a ďalších sociálnych vzťahov. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.
- Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení.
- Prostredníctvom psychodiagnostických metód poznáva osobnosť žiaka, jeho schopnosti, osobnostné vlastnosti, identifikuje poruchy správania a učenia a spolu s učiteľmi a ostatnými odborníkmi sa podieľa na ich zmiernení.
- Sleduje pripravenosť žiakov pre školu a jej požiadavky (školská zrelosť), pozoruje žiakov v triedach za účelom odhalenia problémových žiakov, prípadne problémových vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi, vytvára a realizuje špeciálne programy napomáhajúce zdravému rozvoju osobnosti žiaka.
- Poskytuje konzultácie rodičom, učiteľom a žiakom, napríklad v oblasti voľby povolania, pomáha pri integrácii žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami do normálneho výchovno-vzdelávacieho procesu v zmysle ich plnej akceptácie.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia, prípadne pedagogický smer v dvojkombinácii so Psychológiou

Go to Top