1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Klinický psychológ

Náplň práce:
- Klinický psychológ sa môže uplatniť v odboroch psychiatrie a pediatrie, ale tiež v somatických odboroch, a to psychodiagnosticky, ako aj psychoterapeuticky.
- Okrem klasických psychodiagnostických postupov (pozorovanie, rozhovor), využíva tiež špeciálne psychodiagnostické metódy. Diagnostika môže byť zameraná na jednotlivca, pár, rodinu nebo inú sociálnu skupinu.
- Realizácia rôznych foriem individuálnej, rodinnej alebo skupinovej psychoterapie, socioterapie, rehabilitácie duševných funkcií, reedukáciu, poradenstvo zamerané na oblasť duševného zdravia a zdravý vývin osobnosti.
- Oblasti práce klinického psychológa:
Psychologická diagnostika
- Priame pozorovanie, rozhovor, výsledky psychodiagnostických metód (štandardizovaných, projektívnych, rozbor kreatívnych výtvorov, hry) a ich výsledky posudzuje a odborne interpretuje. Psychologická diagnostika je zameraná nielen na poruchy, choroby a nežiaduce odchýlky, ale aj na pozitívne vlastnosti a charakteristiky vyšetrovaného jedinca.
Terapeutická činnosť
- Uskutočňovanie terapie buď samostatne alebo v terapeutickom či psychoterapeutickom tíme. Terapeutický tím je tvorený odborníkmi rôznych odborov. Psychoterapeutický tím je tvorený odborníkmi v psychoterapii.
Psychoterapia, párová a rodinná terapia
- Realizuje sa buď individuálne alebo skupinovo.
Socioterapia
- Cielené pôsobenie klinického psychológa v zdravotníckych zariadeniach alebo v prirodzenom sociálnom prostredí.
Psychologická rehabilitácia
- Je uskutočňovaná v zdravotníckom zariadení alebo v prirodzenom prostredí pacienta. Psychologická rehabilitácia môže byť súčasťou rehabilitácie komplexnej.
Psychologická reedukace
- Býva spravidla súčasťou širšieho liečebno-rehabilitačného plánu. Reedukácia môže byť zameraná na špeciálne zručnosti, návyky, stereotypy alebo na širšie vzorce správania.
Psychologická prevence a výchova
- Podpora zdravia, vedenie k zdravému spôsobu života, rozvíjanie harmonických medziľudských vzťahov v priebehu života.
Činnosť konziliárna
- Klinický psychológ realizuje psychologické konzíliá na požiadanie iných odborníkov.
Činnosť poradenská vo vzťahu k zdraviu a chorobe
- Poskytuje poradenskú pomoc pri riešení osobných problémov, problémov klientov, problémov rodinných, vývinových, sexuálnych, sociálnych a tiež ťažkostí, ktoré súvisia s náročnými životnými situáciami, alebo ktoré vyplývajú zo zdravotného stavu či zo situácií náročného rozhodovania vo vzťahu k ochoreniu, poruche alebo defektu.
Činnosť výskumná
- Klinický psychológ môže uskutočňovať výskumnú činnosť v zdravotníctve, a to v súlade s potrebami, zameraním a zvyklosťami v zdravotníctve.
Vzdelávanie
- Podieľanie sa na výučbe, výchove a vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.
Činnosť pedagogicko-psychologická
- Podieľanie sa na pedagogicko-psychologickom ovplyvňovaní pacientov. Táto činnosť je spravidla súčasťou zdravotnej starostlivosti o pacientov. Zvláštne miesto zaujíma pedagogicko-psychologická práca s malými deťmi v kolektívnych zariadeniach. Spolu s ďalšími odborníkmi vytvára ucelené alebo čiastočné výchovné, režimové a rehabilitačné programy pre deti a ich rodiny.
Starostlivosť o duševné zdravie poskytovateľov zdravotníckej starostlivosti
- Stará sa o duševné zdravie tých zdravotníckych pracovníkov, u ktorých je zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia duševného zdravia v súvislosti s psychickou náročnosťou ich profesie.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia
- Špecializácia v klinickej psychológii

Go to Top