1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Poradenský psychológ na Referáte poradensko-psychologických sužieb

Náplň práce:
- individuálne a párové poradenstvo v oblasti osobných, partnerských, manželských, výchovných a rodinných problémov,
- individuálne a párové poradenstvo manželom/rodičom v procese rozvodu,
- individuálne (a skupinové) poradenstvo pre deti v rozvode rodičov,
- poradenská a psychologická pomoc dieťaťu pri úprave styku s rodičmi po rozvode,
- orientačné psychologické poradenstvo rodine s problémom domáceho násilia,
- orientačné psychologické poradenstvo rodine s problémom drogovej a inej závislosti,
- základná poradensko-psychologická pomoc dieťaťu, rodičom a plnoletej fyzickej osobe v krízových situáciách, nešťastiach a závažných životných zmenách,
- psychologické poradenstvo rodičom, ktorý majú dieťa v náhradnej rodičovskej starostlivosti,
- uplatňovanie niektorých psychoterapeutických a relaxačných metód v poradenskom procese, napríklad: uplatňovanie psychologickej facilitácie spôsobom emocionálneho a racionálneho vstupu do emocionálneho a mentálneho sveta klienta alebo systému vzťahov medzi partnermi, manželmi, rodičmi, facilitovanie pozitívnej zmeny, rastu, sebapoznania a schopnosti riešiť problémy, robiť rozhodnutia,
- uplatňovanie tzv. psychologického projektovania - spoločne s klientom hľadanie možnosti osobnej alebo vzťahovej pozitívnej zmeny, rozvoja postojov, hodnôt a ciest riešenia pomocou imaginácie a hypotetického uvažovania klienta, posilňovanie sebaúcty, uplatňovanie psychologickej podpory, empatickej reflexie potrieb, očakávaní a pocitov,
- v práci s párom - vyvažovanie partnerského vzťahu, harmonizovanie roly muža a ženy, otca a matky, podporovanie vzájomného vciťovania, chápania a vyjadrovania vzájomných očakávaní a túžob,
- príprava fyzických osôb na osvojenie a pestúnsku starostlivosť,
- príprava fyzických osôb pre výkon zabezpečovania ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia a výchovného opatrenia v profesionálnej rodine,
- príprava dieťaťa na osvojenie, na pestúnsku starostlivosť (v prípade, že detský domov nemá psychológa),
- psychologická asistencia pri nadviazaní vzťahu medzi dieťaťom a budúcim osvojiteľom, (vrátane medzištátneho osvojenia) a pestúnom (v prípade ak detský domov nemá psychológa),
- výkon psychologického posúdenia fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, za účelom: vyjadrenia k charakteristike osobnosti fyzickej osoby, vyjadrenia k jej predpokladom vychovávať dieťa, vyjadrenia k motivácii jej záujmu stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, vyjadrenia k stabilite manželského vzťahu a rodinného prostredia,
- výkon orientačného psychologického posúdenia a poskytovania informácií o psychickom vývine dieťaťa na účely vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany,
- výkon orientačného psychologického zhodnotenia nadväzovania osobného vzťahu medzi dieťaťom a žiadateľom o náhradnú rodičovskú starostlivosť vrátane uvedenia názoru na vývoj tohto vzťahu,
- výkon orientačného psychologického posúdenia kvality vzťahu manželov v rozvode, kvality a dynamiky vzťahov v rodine, s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa,
- výkon orientačného psychologického posúdenia napĺňania potrieb dieťaťa vzáujme jeho harmonického vývinu, vrátane zisťovania názoru dieťaťa vo veciach, ktoré sa ho týkajú,
- výkon orientačného psychologického posúdenia osobnostných predpokladov neplnoletej matky s ohľadom na jej rodičovskú spôsobilosť.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia

Vyhľadávanie

www.martinus.sk

PsychoWeb.sk na Facebooku

Go to Top