1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, Špecializácia v školskej psychológii

Vstupné podmienky:
- cieľovou skupinou sú absolventi jednoodborovej psychológie a psychológie v kombinácii s iným predmetom

Doba trvania štúdia je 4 semestre (240 vyučovacích hodín, ktoré sú zhrnuté do 4 - týždňov výučby) a je ukončené zaverečnou skúškou, obhajobou záverečnej práce zo školskej psychológie a následným získaním osvedčenia (priebežne 6 skúšok).

Štúdium je zamerané na prehĺbenie, rozšírenie a doplnenie nových teoretických a praktických vedomostí z aplikovanej psychologickej disciplíny – školskej psychológie a na získanie špecifických poznatkov, zručností a spôsobilostí pre prácu školského psychológa v školách a v školských zariadeniach (z oblasti prevencie, diagnostiky, poradenstva a nápravy problémov žiakov v učení, správaní, profesionálnej orientácie a voľby povolania, sociálnych vzťahov a realizácie preventívnych a rozvíjajúcich programov).

Viac informácií Špecializácia v školskej psychológii

Go to Top