1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra klinickej psychológie

Vstupné podmienky:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia
- osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve
- zaradenie do špecializačného štúdia
- zaslanie žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia v odbore klinická psychológia
- prílohy: kópia osvedčenia z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, kópia pracovnej zmluvy, index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít

Špecializačný študijný program trvá 3 roky a pozostáva z praktickej časti a 240 h teoretickej časti. V každom akademickom roku sú realizované cca 3 x dvojdňové sústredenia.

Viac informácií Špecializácia v klinickej psychológii

Go to Top