1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra pracovnej a organizačnej psychológie

Vstupné podmienky:
- VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia
- osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve
- zaradenie do špecializačného štúdia
- zaslanie žiadosti o zaradenie do špecializačného štúdia v odbore pracovná a organizačná psychológia
- prílohy: kópia osvedčenia z prípravy na výkon práce v zdravotníctve, kópia pracovnej zmluvy, index odbornosti, záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít

Dĺžka špecializačného štúdia je 3 roky.

Viac informácií Špecializácia v pracovnej a organizačnej psychológii

Go to Top